Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประเภทไฟล์ ไฟล์
คู่มือผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556 44
แบบฟอร์มสำหรับกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมปีการศึกษา 2551 และ 2552) 4
แบบฟอร์มสำหรับกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2555 9
ดาวน์โหลดทั่วไป 8
คู่มือผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2554 39
สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา 1
แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้ 21
แบบฟอร์มสำหรับสถานศึกษา 19
 
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310