Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
   
     
 
การจ่ายเงินกู้ กยศ. สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 พิมพ์หน้านี้
 
 
 

การโอนจ่ายเงินกู้ กยศ. สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

          บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะเริ่มโอนจ่ายเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน ให้แก่ผู้กู้และสถานศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552  ดังนี้

          1. ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้และสถานศึกษาในสังกัดคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ได้แก่ ระดับ ม.ปลาย, ปวช., ปวท., ปวส. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

          2. ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้และสถานศึกษาในสังกัดคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง ได้แก่ ระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป

          สอบถามโทร.  0-2208-8699

 
     
  ย้อนกลับ     
     
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310