Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
   
     
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2554 และเลขที่บัญชีของสถานศึกษาสำหรับโอนเงินค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน พิมพ์หน้านี้
 
 
 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554
 
 
                    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ปีการศึกษา 2554 และขอให้สถานศึกษาตรวจสอบเลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน หากพบว่าเลขที่บัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้อง ขอให้สถานศึกษาทำหนังสือแจ้งมายังกองทุน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป
 
 
ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2555 เท่านั้น
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     
  ย้อนกลับ     
     
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310