Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
   
     
 
รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งบันทึกข้อตกลง MOU และเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2556 พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1 พิมพ์หน้านี้
 
 
 
รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งบันทึกข้อตกลง MOU และเปิดบัญชีธนาคาร
เพื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
ปีการศึกษา 2556 พ.ศ.2556 (ครั้งที่ 1)
 
          ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2556 พ.ศ.2556 ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 นั้น
 
          บัดนี้ ได้มีสถานศึกษาได้ยื่นความจำนงมาขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจัดส่งบันทึกข้อตกลง MOU และเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้ว โดยมีสถานศึกษาที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา
1 โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
2 วิทยาลัยราชพฤกษ์
 
                             
 

 

 
     
  ย้อนกลับ     
     
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310