Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
แบบฟอร์มสำหรับสถานศึกษา
หัวข้อ  
  กยศ.113 ทะเบียนสำรวจข้อมูลผู้กู้ยืม
  กยศ.111 แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า
  กยศ.110 แบบรายงานผลการศึกษา
  กยศ. 302 ทะเบียนควมคุมการรับจ่ายบริหารและการดำเนินงาน กยศ.
  กยศ. 109 แบบรายงานการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา
  กยศ. 104 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ
  กยศ. 206 รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืม เพื่อชำระหนี้
  กยศ. 112 รายงานการจัดสรรวงเงิน
  กยศ. 301 รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ใบนำส่งเอกสารสัญญา e-Studentloan
  แนวปฏิบัติในการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ที่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับสถานศึกษา
  คู่มือการใช้ระบบงาน สำหรับสถานศึกษา
  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน พ.ศ. 2554
  กยศ. 205 ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีสถานศึกษานำส่งเงินคืนกองทุนฯ
  ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
  แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษา(แบบใหม่)
  ใบนำส่งเอกสารสัญญา(กรอ.) ระบบ e-Studentlaon ปีการศึกษา 2556
  ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติม(กรอ.) ระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2556
  บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม
  ย้อนกลับ

          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310