Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: ข้อเสนอแนะ

ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

            กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะรับทราบข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษา หรือบริการที่ท่านได้รับจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการกู้ยืม กรุณาข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย โดยจะเก็บไว้เป็นความลับที่สุด

------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 เสนอแนะ                    ร้องเรียน

1. หน่วยงานหรือบุคคลที่ท่านต้องการให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
สถานศึกษา ระบุชื่อ  
บมจ.ธนาคารกรุงไทยฯ  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
บุคคล ระบุชื่อ  
อื่นๆ ระบุ  

2. ปัญหาที่ท่านต้องการให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน

ปัญหาจากการได้รับบริการ
ปัญหาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ปัญหาจากการดำเนินงานไม่โปร่งใส
อื่นๆ ระบุ

3. รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

4. เอกสารแนบ
4.1  *.DOC, *.PDF, *.XLS, *.JPG
4.2  *.DOC, *.PDF, *.XLS, *.JPG

5. ข้อมูลผู้ให้ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล  

ที่อยู่


โทรศัพท์   อีเมล์  

 


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
อาคาร 2 ชั้น 16 เลขที่ 63 ซ.ทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-610-4888

 


          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310