Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้
หัวข้อ  
  กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
  กยศ. 203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้
  กยศ. 202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้
  กยศ. 201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้
  กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน
  กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
  กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน
  กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน
  แบบฟอร์มใบสมัครโครงการนักเรียน นักศึกษากองทุนฯ ดีเด่น
  แบบฟอร์มใบสมัครโครงการศิษย์เก่ากองทุนฯ ดีเด่น
  แนวปฏิบัติในการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ที่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับนักเรียน นักศึกษา
  ใบรับชำระค่าทนายความ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  หนังสือมอบอำนาจ (ไกล่เกลี่ยกยศ)
  คู่มือการใช้ระบบงาน สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
  ใบรับเงินเพื่อชำระหนี้กองทุน กรอ.
  ใบรับเงินเพื่อชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ใบแจ้งคืนเงินกองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปี 2555
  รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืม เพื่อชำระหนี้
  รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืม เพื่อชำระหนี้(เพิ่มเติม)
  แบบคำขอกู้ยืม กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2551 และ 2552)
  สัญญากู้ยืมเงิน กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2551 และ 2552)
  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวสำหรับกองทุน กรอ. (เฉพาะผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในส่วนค่าครองชีพกองทุน กรอ.)
 
 
ย้อนกลับ

          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310