ขั้นตอนการใช้ตารางคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระหน
   1. ใส่จำนวนเงินกู้ยืมที่ช่องบนของตาราง (ดังตัวอย่าง) หากไม่ทราบ สามารถโทรสอบถามได้ที่
        Help Desk ธนาคารกรุงไทย ที่เบอร์ 0 2208 8699 หรือ ตรวจสอบยอดเงินกู้ได้จากเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
   2. เลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระ
   3. ระบุปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา (ดังตัวอย่าง) แล้วเลือก "ทำการคำนวณ"

   หมายเหตุ : ผลจะแสดงออกมาในรูปแบบตาราง โดยแยกเป็นปี พ.ศ. และจำนวนเงินที่ต้องการชำระในแต่ละงวด
 
   ตารางคำนวณเงินผ่อนชำระ

ยอดหนี้เงินกู้ * ( ตัวอย่าง = 200000 )
จำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระ *
ปีที่จบการศึกษา * ( ตัวอย่าง = 2547 )

 
ตารางแสดงการผ่อนชำระประเภทรายปี
 
ปีที่ชำระ
อัตราชำระ
หนี้ / ปี
ชำระรายปี / ยอด ณ วันที่ 5 ก.ค.
เงินต้น
คงเหลือ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้นรวม
ดอกเบี้ย
รวม
100.00
0.00

* กำหนดชำระก่อนวันที่ 5 ก.ค.ของ ทุกปี                                                                                                                                                           back