Secondary

Languages

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 4

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 4

  เนื่องจากสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ของ กยศ. เต็มแล้ว หากมีกำหนดวันสัมมนาอีกครั้ง  

ทางกองทุนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 

 

 สัมมนาออนไลน์หัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 4

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม  2566 เวลา 08.30 – 12.20 น.

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 4 (ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม) สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวนครั้งละ 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครบตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนด และทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังจากจบสัมมนาจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 4 ชั่วโมง

** ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

** ผ่านทาง  https://zoom.us/webinar/register/WN_fb2bkcM3QjKlTMcRqhgroA

** หรือทาง QR code

หมายเหตุ : 

1. รับลงทะเบียนจำกัดเพียง 1,000 คน/ครั้งเท่านั้น

2. กองทุนจะนำส่ง Link เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมลของนักศึกษาก่อนวันสัมมนา 1 วัน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

โทร. 0 2016 2600 ต่อ 352, 353 และ 358

 

วันที่: 
3 July 2023