Secondary

Languages

เปลี่ยนชื่อผู้ปฏิบัติงานในระบบไม่ได้ทำอย่างไรค่ะ

อยากสอบถามเรื่องการเปลียนแปลงข้อมูลชื่อผู้ปฏิบัติงานในระบบไม่ได้เนื่องจากสาเหตุอะไรค่ะ จากวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม จ.กระบี่

ผู้ส่ง: 
วราภรณ์ เปลี่ยวบุตร