คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง (อัพเดท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการ
2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             อนุกรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล              อนุกรรมการ
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
8. เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ
9. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการและเลขานุการ
14. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง  
     
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง (อัพเดท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานอนุกรรมการ
2. นายเปรมประชา  ศุภสมุทร อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายสุเมธ แย้มนุ่น อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายศานิต ร่างน้อย อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางกิตติมา นวลทวี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย            อนุกรรมการ
8. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อนุกรรมการ
9. ผู้แทนคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
11. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
12. เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ
13. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
14. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
15. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง
     
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (อัพเดท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
1. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลางหรือผู้แทน
อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ
6. นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม อนุกรรมการ
7. นายกฤช ฟอลเล็ต อนุกรรมการ
8. นางสุวรรณี คำมั่น อนุกรรมการ
9. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. เลขานุการ
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
     
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (อัพเดท ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
1. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์  ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ
5. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
6. นายวัลลภ สุวรรณดี อนุกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อนุกรรมการ
8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
9. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
10. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
     
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี (อัพเดท ณ วันที่ 2 กันยายน 2559)
1. นางสาวเพรามาตร หันตรา ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
4. นายจำรัส สว่างสมุทร อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ
6. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ อนุกรรมการ
7. นายสุรพล โอภาสเสถียร อนุกรรมการ
8. นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร อนุกรรมการ
9. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
10. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
11. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กยศ ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี
     
คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (อัพเดท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ
3. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
5. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
     
คณะอนุกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
1. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายกฤษฎา บุณยสมิต อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
4. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
6. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
     
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายอภิชาต ดิลกโศภณ ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. อนุกรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กรมบัญชีกลางหรือผู้แทน
อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์ อนุกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อนุกรรมการ
6. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
7. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
     
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (อัพเดท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
1. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ อนุกรรมการ
3. นางภูริวรรณ ซุ่ยรักษา อนุกรรมการ
4. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ อนุกรรมการ
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
6. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
     
คณะอนุกรรมการเพื่อวางแนวทางการให้ทุน และการชำระคืนเงินกองทุน
ตามร่างพระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ...
1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
6. นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ
7. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
8. ผู้แทนหอการค้าไทย อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
10. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการ
11. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ อนุกรรมการ
12. ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร อนุกรรมการ
13. นางจิราพร คูสุวรรณ อนุกรรมการ
14. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
15. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการเพื่อวางแนวทางการให้ทุน และการชำระคืนเงินกองทุนตามร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .
.
     
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (อัพเดท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน อนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
.