คณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560)

1. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ
6. อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ
7.  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
8.  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี
10.  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
11. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
12. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุน
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับการดําเนินการและการบริหารงานของกองทุน
5. กําหนดขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามมาตรา 37 และพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
6. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วมดําเนินงานกับกองทุน และแบบบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วม
ดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา 38
7. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน หรือนักศึกษา และการชําระเงินคืนกองทุน
8. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ไปหาผลประโยชน์ตามมาตรา 12
9. พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชําระเงินคืนกองทุน
ของผู้กู้ยืมเงิน
10. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล ให้ทําหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการชําระคืนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา
11. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 44 วรรคสาม
12. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ำประกันตามมาตรา 49 วรรคสาม
13. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้จัดการและการทําสัญญาจ้างผู้จัดการ รวมทั้งกําหนดค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้จัดการตามมาตรา 31
14. กําหนดมาตรการใดๆ ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตาม การชําระเงินคืนกองทุน
15. กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี และข้อบังคับอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินการและการบริหารงานของกองทุน
16. พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ นักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ
17. ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
         
          คณะกรรมการอาจมอบอํานาจของคณะกรรมการตาม (2) (5) (14) และ (18) เฉพาะในส่วน ที่ไม่เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นใดกระทําการแทน คณะกรรมการก็ได้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
.