คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษา
คณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน
คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา กลยุทธ์ ทิศทาง การดำเนินงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กร  
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนส่งเสริมเป็นพิเศษ
 
.