คณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1.
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
2.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานกรรมการ
3.
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รองประธานกรรมการ
4.
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
5.
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
6.
เลขาธิการสภาการศึกษา 
กรรมการ
7.
อธิบดีกรมสรรพากร
กรรมการ
8.
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ
9.
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กรรมการ
10.
นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กรรมการ
11.
นางสาวเพรามาตร หันตรา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.
รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
13.
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี
14.
นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15.
นายอภิชาต ดิลกโศภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการและเลขานุการ
17.
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18.
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1.
กำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.
ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจการของกองทุน และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
3.
ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความต้องการการกู้ยืมเงินของนักเรียน หรือนักศึกษาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และเสนอแนะต่อรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 6 วรรคสอง
4.
พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อโอนเข้าบัญชีจ่ายที่หนึ่ง บัญชีจ่ายที่สอง และบัญชีจ่ายตามมาตรา 34
5.
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการดำเนินการและการบริหารงานของกองทุน
6.
กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบ และสอบบัญชีภายใน และข้อบังคับอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการ
และบริหารงานของกองทุน       
7.
กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมเงิน และการชำระคืนเงินกู้ยืม
8.
ให้นักเรียน หรือนักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุน
9.
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และคุณค่าของกองทุน
10.
ดำเนินการคัดเลือกและทำสัญญาจ้างหรือมีมติเลิกจ้างผู้จัดการและผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม     
11.
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

          คณะกรรมการอาจมอบอำนาจของคณะกรรมการตาม (2) (3) (8) (9) และ (11) เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ให้ผู้จัดการหรือผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดเพื่อกระทำการแทนคณะกรรมการก็ได้
.