ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  คลิกดูรายละเอียด 

.