Student Loan Fund

คณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
1. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ
3. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กรรมการ
4. รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
5.  นางสาวเพรามาตร หันตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

Website Security Policy | Website Policy | Prlivacy Policy

Copyright 2016 By studentloan.or.th All Rights Reserved
Powered by bizidea

.