Student Loan Fund

File download

กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.) 22.06.2016
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา 12.05.2016
กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน 29.03.2018
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 25.05.2017
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 22.08.2017
กยศ. 106 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ) 23.06.2016
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ธนาคารอิสลามฯ) 22.08.2017
กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 12.05.2016
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 23.06.2016
หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 23.06.2016
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา 23.06.2016
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม 15.09.2017
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan (สำหรับผู้กู้ยืม) 08.03.2017
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan (สำหรับผู้ขอรับทุน กรอ.) 08.03.2017
กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 29.06.2016
กยศ. 201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ 29.06.2016
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 01.12.2016
กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ 09.06.2017
กยศ. 203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ 09.06.2017
กรอ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 17.09.2018
แบบขอรับเงินคืน ในส่วนที่ชำระเกินจากหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน 03.01.2019
กยศ. 207 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ 03.01.2018
กรอ. 207 แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน(กรอ.) 29.06.2016
กรอ. 208 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 29.06.2016
หนังสือผู้กู้แจ้งความประสงค์ ขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีพิการ 26.03.2018
แบบฟอร์มยื่นคำร้องทั่วไป 29.06.2016
แบบฟอร์ม Teller Payment เพื่อรับชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดีของผู้กู้ กรอ. 08.05.2017
หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 29.06.2016
หนังสือมอบอำนาจเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ 29.06.2016
ใบรับชำระค่าทนายความ 29.06.2016
กยศ. 104 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 23.06.2016
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 24.06.2016
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ธนาคารอิสลามฯ) 30.08.2017
กยศ. 106 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ) 24.06.2016
กยศ. 107 ใบนำส่งเอกสารสัญญา 24.06.2016
กยศ. 107-1 ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติม 24.06.2016
กยศ. 109 แบบรายงานการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา 13.05.2016
กยศ.110 แบบรายงานผลการศึกษา 13.05.2016
กรอ. 205-206 ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2549 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 24.06.2016
กยศ. 206 รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเพื่อลดยอดหนี้ 13.05.2016
กยศ. 301 รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 24.06.2016
กยศ. 205 ใบแจ้งคืนเงิน กยศ. กรณีสถานศึกษานำส่งเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 29.06.2016
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม 15.09.2017
กยศ. 302 ทะเบียนควมคุมการรับจ่ายเงินบริหารและการดำเนินงาน กยศ. 24.06.2016
บันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559 24.06.2016
หนังสือนำส่ง ขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559 24.06.2016
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา 24.06.2016
ลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาในการลงนามในเอกสาร 24.06.2016

Website Security Policy | Website Policy | Prlivacy Policy

Copyright 2016 By studentloan.or.th All Rights Reserved
Powered by bizidea

.