Student Loan Fund

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  •   พ.ศ. 2541  
 พ.ศ. 2560 
 


 
ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
          ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนฯ ของผู้กู้ยืมเงิน นั้น  
          กองทุนฯ จึงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป้นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ที่ คลิก
 

Website Security Policy | Website Policy | Prlivacy Policy

Copyright 2016 By studentloan.or.th All Rights Reserved
Powered by bizidea

.