Student Loan Fund

การหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2560

การหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2560

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปัจจุบันกองทุนได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยสาระสำคัญของกฎหมาย ได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติว่า “ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล   ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
ขณะนี้กองทุนได้เริ่มส่งหนังสือแจ้งการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการหักเงินเดือนถึงผู้กู้ยืมที่สังกัดหน่วยงานราชการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่
1. ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ (ปกติ)
2. ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี
3. ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมความในศาล (พิพากษาตามยอม)
   
    สำหรับยอดหนี้ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งต้องนำมาหักเงินเดือนนั้น กองทุนจะนับระยะเวลาการหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562 รวม 7 เดือน และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยกองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนโดยใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปี หารด้วยจำนวนเดือน (12 เดือน) ทั้งนี้ การหักเงินเดือนทุกครั้ง ผู้กู้ยืมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้
   
    หากผู้กู้ยืมมีเงินในบัญชีเงินเดือนไม่เพียงพอสำหรับหักชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่กองทุนแจ้ง ผู้กู้ยืมยังมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามช่องทางรับชำระหนี้อื่นที่มีอยู่เดิม และหากผู้กู้ยืมอยู่ในระหว่างผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการชำระให้เป็นปกติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้

    ทั้งนี้กองทุนได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืมดำเนินการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อนำส่งกองทุนเป็นรายเดือนตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัย ข้อขัดข้อง หรือมีความประสงค์ขอปรับปรุงจำนวนเงินที่ต้องชำระ หรือกรณีสถานะสัญญาไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งข้างต้น กรุณาติดต่อได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารหนี้ โทร. 09 4212 6250 - 79 (30 คู่สาย)
โทรสาร 0 2016 4940
e-mail : slf-debt@studentloan.or.th   
line  :  กยศ.หักเงินเดือน

หรือฝากข้อมูลให้กองทุน ติดต่อกลับผ่านช่องทางออนไลน์ ... คลิก  
 

 
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  •   พ.ศ. 2541  
 พ.ศ. 2560 
 
 

 
กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561      


แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
           เนื่องจาก มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ดังนั้น เพื่อให้การหักและนำส่งเงินของผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงกำหนดแนวปฏิบัติการหักและนำส่งเงินกองทุน โดยสามารถอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติฯ ได้ที่นี่ คลิก 
 

 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  - Power Point สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง..คลิก 
- ตอบประเด็นข้อสงสัยขององค์กรนายจ้าง..คลิก 
 

 
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาหัวข้อ “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560
ต้องทำอย่างไร”
 
  - จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561... คลิก 
- จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561...คลิก
- จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560...คลิก
- จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560...คลิก
- จังหวัดระยอง เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...คลิก
 
ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
        ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนฯ ของผู้กู้ยืมเงิน นั้น  
          กองทุนฯ จึงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป้นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯโดยสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560 ได้ที่ คลิก

 
 
 
 

Website Security Policy | Website Policy | Prlivacy Policy

Copyright 2016 By studentloan.or.th All Rights Reserved
Powered by bizidea

.