Student Loan Fund

ตรวจสอบยอดหนี้

ระบบตรวจสอบยอดหนี้

     ตรวจสอบยอดหนี้ (ธนาคารกรุงไทย)

     ตรวจสอบยอดหนี้ (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง ที่ผู้กู้ยืมทำสัญญา
  •   การพิมพ์รหัสการชำระเงิน(Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถ
พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้
  •    จำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจำนวน 10 บาท ก่อน
แล้วจึงนำยอดเงินที่เหลือไปลดยอดหนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมให้หน่วยรับชำระตามอัตราที่หน่วยรับชำระนั้นเรียกเก็บเพิ่มด้วย
  ท่านสามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
  สามารถนำไปชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
-  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด             -  บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
-  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์             -  ธนาคารทหารไทย
-  ธนาคารไทยพาณิชย์                    - 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

         

Website Security Policy | Website Policy | Prlivacy Policy

Copyright 2016 By studentloan.or.th All Rights Reserved
Powered by bizidea

.