Student Loan Fund

News

กิจกรรมจิตอาสา Bike Rally แข่งกันให้รุ่นที่ 1

ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ร่วม"กิจกรรมจิตอาสา Bike Rally แข่งกันให้รุ่นที่ 1" และกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต่อยอดสู่การช่วยเหลือและตอบแทนสังคมเมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

Website Security Policy | Website Policy | Prlivacy Policy

Copyright 2016 By studentloan.or.th All Rights Reserved
Powered by bizidea

.