คำถามที่พบบ่อย

ผู้กู้ยืมสามารถดูรายละเอียดกำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560 ได้ที่ลิงค์ https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1/26/95

สามารถคลิกดาวน์โหลดขั้นตอนการกู้ยืมได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1/13/24

กรณีลืมรหัสผ่าน (กรณีมีเลขบัตรประชาชน-พ่อ-แม่ ในทะเบียนราษฎร์) (คลิกดาวน์โหลดคู่มือการ Reset รหัสผ่านใหม่)
1.เข้า Website กองทุนฯ
2.คลิก บริการออนไลน์ – ระบบ e-Studentloan สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
3.คลิก ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว
4.คลิก Reset รหัสผ่าน
5.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อสังเกตุ 3 ช่องสุดท้าย เลือกกรอกข้อเดียว (เลือกกรอกเลขที่บัตรประชาชนบิดา หรือมารดา ที่มีในทะเบียนราษฏร์ เลขบัญชีธนาคารไม่ต้องใส่)
คลิกยืนยัน รหัสใหม่จะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ให้ผู้กู้จดรหัสไว้ > คลิก จบการทำงาน (ห้ามยืนยันซ้ำ)
ให้รายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา
   * 1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ
 
ส่งเอกสารที่ผู้บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม ดังนี้
1. กรณีทำสัญญากับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- ส่งเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ
- แฟกซ์เอกสารไปที่เบอร์ 02-2568198 โทรยืนยันแฟกซ์ 02-2088699 หรือ
- ส่งเอกสารที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ เลขที่ 10 อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

2. กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ส่งเอกสารที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
- แฟกซ์เอกสารไปที่เบอร์ 02-2045016 โทรติดตามผล 02-6506999 หรือ
- ส่งเอกสารที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
 
**หมายเหตุ  ผู้กู้ไม่ต้องชำระหนี้แต่ให้ผู้กู้ยืมรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 
 
กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมในเดือนที่ 2 

หมายเหตุ : กรณีได้รับเงินเดือนแรกแล้ว ผู้กู้ยืมที่ถูกระงับการโอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 2 มีสาเหตุ ดังนี้
1. สถานศึกษาไม่ได้จัดส่งเอกสารสัญญา และ/หรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดส่งแล้ว แต่ธนาคารแจ้งให้สถานศึกษาแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
แนะนำให้ผู้กู้ยืมให้ติดต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินให้ธนาคาร
ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองรายได้ จะใช้ในกรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด
 
ใช้แบบฟอร์ม กยศ.108 (ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์กองทุนฯ) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
* สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้กู้ยืม และนำส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
 
  1. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตร
  2. ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
  3. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร /
  4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  5. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
ไม่ได้ ผู้กู้ยืมจะต้องยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ตั้งแต่เทอม 1 เป็นต้นไป
ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีความสามารถในการทำนิติกรรม และมีความประสงค์จะรับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ยืมหากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ หรือค้ำประกัน โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กู้ยืม
การเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนก่อน กองทุนฯ ถือเป็นการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ อาจจะเป็นปัญหาให้กับนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีหนังสือขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัดแล้ว
ผู้ที่จำรหัส (Password)  เข้า Login  ไม่ได้ ให้ดำเนินการดังนี้
        1. ทำรายการ Reset  Password ด้วยตนเอง
        2. เลือกเมนู ผู้มีรหัสผ่านแล้ว  จากนั้น กดปุ่ม Reset รหัสผ่าน
        3. กรอกรายละเอียดตามที่แจ้งในหน้าจอมอนิเตอร์
        4. กดยืนยัน รหัสผ่านจะแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก
        5. นำรหัสที่ได้ เข้า Login ในระบบ
        กรณี Reset  Password ด้วยตนเองแล้ว แต่ระบบไม่ทำการ Reset  Password ให้  ผู้กู้ยืมติดต่อ กยศ. Call Center  02 016 4888
 
นักเรียน นักศึกษา ที่จะขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan เป็นครั้งแรก จะต้องทำรายการผ่านระบบออนไลน์ของกองทุนที่www.studentloan.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียนและขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) ก่อน ระบบจะทำการส่งข้อมูลให้กรมทะเบียนราษฎร์ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริง (ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 วัน) จากนั้น เมื่อสถานศึกษารับผู้กู้ยืมเป็นนักเรียน นักศึกษาแล้ว ผู้กู้ยืมต้องยื่นแบบคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan  ดำเนินรายการตามขั้นตอนการกู้ยืมอีกครั้ง
ผู้กู้ยืมจะต้องยกเลิกแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบออนไลน์ก่อน จึงจะยื่นขอกู้ยืมใหม่ได้  แต่ถ้าสถานศึกษานั้นๆ มีการบันทึกกรอบวงเงินและอนุมัติสัญญาแล้ว สถานศึกษาเก่าต้องยกเลิกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan  และส่งแบบยกเลิกสัญญาให้กับธนาคารในปีนั้นๆ  แล้ว จึงสามารถขอยื่นกู้ยืม ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ โดยไม่เสียสิทธิการกู้ในปีนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแจ้งการเสียชีวิตของผู้กู้ยืมทันทีที่ทราบ ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่แจ้ง พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
                1. สำเนาใบมรณะบัตร
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตราว่า “ตาย”)
    3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม (ถ้ามี)
        * สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ที่แจ้ง และนำส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
        ** โดยกองทุนฯจะได้ทำการตรวจสอบและพิจารณา
ระงับหนี้ เฉพาะในส่วนที่มีการโอนเงินให้กับผู้กู้ยืมก่อนที่จะเสียชีวิต แต่หากเป็นกรณีที่มีเงินโอนให้กับผู้กู้ยืมหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเสียชีวิต ทายาท/ผู้ปกครอง/ผู้ค้ำประกัน มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนฯ ต่อไป
.