ดาวน์โหลด

กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.) 22.06.2559
กยศ. 101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน 29.03.2561
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา 12.05.2559
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 25.05.2560
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 22.08.2560
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ธนาคารอิสลามฯ) 22.08.2560
กยศ. 106 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ) 23.06.2559
กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 12.05.2559
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 23.06.2559
หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 23.06.2559
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan (สำหรับผู้กู้ยืม) 08.03.2560
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา 23.06.2559
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม 15.09.2560
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan (สำหรับผู้ขอรับทุน กรอ.) 08.03.2560
กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน 29.06.2559
กยศ. 201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ 29.06.2559
กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ 09.06.2560
กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 01.12.2559
กยศ. 203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ 09.06.2560
กยศ. 207 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ 03.01.2561
กรอ. 207 แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน(กรอ.) 29.06.2559
แบบฟอร์ม การขอหนังสือรับรองการปลอดหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ 02.07.2561
กรอ. 208 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) 29.06.2559
หนังสือผู้กู้แจ้งความประสงค์ ขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีพิการ 26.03.2561
แบบฟอร์มยื่นคำร้องทั่วไป 29.06.2559
แบบฟอร์ม Teller Payment เพื่อรับชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดีของผู้กู้ กรอ. 08.05.2560
แบบประเมินความพิการทางจิต 27.06.2561
หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 29.06.2559
ใบรับชำระค่าทนายความ 29.06.2559
หนังสือมอบอำนาจเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ 29.06.2559
กยศ. 104 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 23.06.2559
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 24.06.2559
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ธนาคารอิสลามฯ) 30.08.2560
กยศ. 106 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ) 24.06.2559
กยศ. 107 ใบนำส่งเอกสารสัญญา 24.06.2559
กยศ. 107-1 ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติม 24.06.2559
กยศ. 109 แบบรายงานการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา 13.05.2559
กยศ.110 แบบรายงานผลการศึกษา 13.05.2559
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม 15.09.2560
กรอ. 205-206 ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2549 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 24.06.2559
กยศ. 205 ใบแจ้งคืนเงิน กยศ. กรณีสถานศึกษานำส่งเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 29.06.2559
กยศ. 206 รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเพื่อลดยอดหนี้ 13.05.2559
กยศ. 301 รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 24.06.2559
กยศ. 302 ทะเบียนควมคุมการรับจ่ายเงินบริหารและการดำเนินงาน กยศ. 24.06.2559
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา 24.06.2559
บันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559 24.06.2559
หนังสือนำส่ง ขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559 24.06.2559
ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลสถานศึกษาในระบบ 27.06.2560
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 31.03.2560
ลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาในการลงนามในเอกสาร 24.06.2559
คู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 28.09.2560
ประมวลคำถาม-คำตอบ ปี 2560 24.08.2559
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan กองทุน กยศ. (สำหรับสถานศึกษา) 07.03.2560
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Studentloan กองทุน กรอ. (สำหรับสถานศึกษา) 08.03.2560
คู่มือการบันทึกข้อมูลสาขาวิชา กรอ. ปีการศึกษา 2551 (ระดับ ปวส.) 08.03.2560
คู่มือการใช้ระบบงาน e-Audit 08.03.2560
คู่มือการบันทึกข้อมูลสาขาวิชา กรอ. ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 08.03.2560
.