ขั้นตอนการให้กู้ยืม

ขั้นตอนการให้กู้ยืม


ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่
•  ภาคเรียนที่ 1 
•  ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) 
ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา 
•  ภาคเรียนที่ 1 
•  ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) 
ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือปลี่ยนสถานศึกษา
•  ภาคเรียนที่ 1 
•  ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) 
.