เงื่อนไขและระยะเวลาการชำระหนี้

เงื่อนไขและระยะเวลาการชำระหนี้                  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

               * กรณีผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่) หรือแจ้งสถานภาพการกู้ยืม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน ...คลิก

               * แบบฟอร์ม กยศ. 201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ ...คลิก   
               บบฟอร์ม กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา ...คลิก   
.