การผ่อนผันชำระหนี้

การผ่อนผันชำระหนี้


       
หมายเหตุ :  ผู้กู้ยืมที่ประสงค์ขอผ่อนผันชำระหนี้จะต้องไม่มียอดหนี้ค้างชำระ โดยดาวน์โหลดแบบ กยศ. 202/58 และ กยศ.203/58 นำไป ยื่นที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานกองทุน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ แต่ละงวด (5 กรกฎาคมของทุกปี) หากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ชำระและพ้นวันที่ครบกำหนดชำระไปแล้ว ผู้กู้ยืมเงินจะมีสถานะเป็นผู้ค้างชำระหนี้
                      


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การผ่อนผันชำระหนี้ ​     
  •  กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ...คลิก
  •  กยศ.203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ ...  คลิก                          
.