ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน

ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน

 
1.   ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือ   เลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้)
2. กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบจะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ และมีหน้าที่ต้องชำระหนี้คืนกองทุน
 
   
.