อัตราการผ่อนชำระ

อัตราการผ่อนชำระ

     ผู้กู้ยืมเงินสามารถเลือกผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือนหรือรายปีได้ โดยจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระเป็นรายเดือนรวมตลอดปี หรือจำนวนเงินต้นที่ชำระเป็นรายปีต้องไม่ต่ำกว่าอัตรา ดังนี้
 
ปีที่ชำระ จำนวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยืม ปีที่ชำระ จำนวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยืม
1 1.5 9 7
2 2.5 10 8
3 3 11 9
4 3.5 12 10
5 4 13 11
6 4.5 14 12
7 5 15 13
8 6 รวม 100
 
 
.