ค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้

ค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้


ผู้กู้ยืมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้รายการละ 10 บาท ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
 
.