ช่องทางการชำระหนี้

ช่องทางการชำระหนี้

1.   ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
 
 
    ผู้กู้ยืมสามารถเลือกชำระหนี้ได้ที่ช่องทางอื่นๆ ดังต่อไปนี้
 
2. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้กู้ยืมจะต้องนำใบแจ้งหนี้ไปติดต่อบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และสามารถชำระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น
3. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ผู้กู้ยืมจะต้องนำใบแจ้งหนี้ไปติดต่อ บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และสามารถชำระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น โดยผู้กู้ยืมจะสามารถชำระผ่านสาขาที่ให้บริการรับชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) และสาขาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในร้านสะดวกซื้อ รวม 9,300 สาขา
4. ชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง ที่ผู้กู้ยืมทำสัญญา โดยเข้าเว็บไซต์กองทุน www.Studentloan.or.th เลือกตรวจสอบยอดหนี้ (ธนาคารกรุงไทย) หรือ (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) พิมพ์รหัสการชำระหนี้ (Barcode) และนำไปชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปรษณีย์ไทยได้ตลอดปี ไม่จำกัดจำนวนเงิน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
-เคาน์เตอร์เซอร์วิส
-ไปรษณีย์ไทย
-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
-ธนาคารทหารไทย
-ธนาคารไทยพาณิชย์
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-ธนาคารกสิกรไทย
-ธนาคารกรุงเทพ
หมายเหตุ  :
  (1) การพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้
  (2) จำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจำนวน 10 บาท ก่อน แล้วจึงนำยอดเงินที่เหลือไปลดยอดหนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมให้หน่วยรับชำระตามอัตราที่หน่วยรับชำระนั้นเรียกเก็บเพิ่มด้วย
  (3)  สามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

 
.