การระงับการเรียกให้ชำระหนี้

การระงับการเรียกให้ชำระหนี้

กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการ หรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ 
 
สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระงับการเรียกชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมพิการ/ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้
(มติคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 27 สิงหาคม 2556)
(มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กรอ. ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556)
 
1. ผู้พิการประเภทการมองเห็นทุกราย (เดิมระดับ 1 – 5)
2. ผู้พิการประเภทการได้ยินหรือสื่อความหมาย (เดิมระดับ 3 ขึ้นไป)
  2.1 ผู้ที่หูตึง ได้ยินเสียงที่ความดังเฉลี่ย 56 – 90 เดซิเบล จนถึงหูหนวก ได้ยินเสียงที่ความดัง มากกว่า 90 เดซิเบล
  2.2 ผู้ที่สื่อความหมายที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันหลักได้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง จนถึงสื่อความหมายไม่ได้เลย
3. ผู้พิการประเภทการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (เดิมระดับ 3 ขึ้นไป)
  3.1 ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเป็นในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันน้อยกว่าครึ่งตัว หรือ แขน ขา น้อยกว่า 2 ข้าง (เดิมระดับ 3)
  3.2 ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเป็นในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันครึ่งตัว หรือ แขน ขา เพียง 2 ข้าง (เดิมระดับ 4)
  3.3 ผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลำตัว ซึ่งจำเป็นในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันมากกว่าครึ่งตัว หรือ แขน ขา มากกว่า 2 ข้าง (เดิมระดับ 5)
4. ผู้พิการประเภทจิตใจหรือพฤติกรรม (เดิมระดับ 1 และ 2)
  4.1 ผู้พิการทางจิตที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่มีลักษณะที่ต้องการอยู่ตามลำพังไม่ยุ่งกับใคร (เดิมระดับ 1)
  4.2 ผู้พิการทางจิตที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่มีลักษณะรบกวนความสงบของผู้อื่น (เดิมระดับ 2)
5. ผู้พิการประเภทสติปัญญา ได้แก่ ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ที่มี ไอคิว(IQ) 0 – 50 
6. ผู้พิการประเภทการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้มีความบกพร่องทางระบบประสาท แต่ไม่รวมความผิดปกติของร่างกาย (บกพร่องด้านการอ่าน  การเขียน  การคำนวณ)

เอกสารประกอบพิจารณา
ผู้กู้ยืมพิการที่ขอระงับการเรียกชำระหนี้ ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้ให้กองทุนฯ เพื่อพิจารณา ได้แก่
  1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ต้องไม่หมดอายุ ควรถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตรด้วย)
  2. หนังสือรับรองแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน โดยโรงพยาบาล ซึ่งรับรองความบกพร่องของร่างกาย  ทั้งนี้ ให้ระบุอาการ/ความพิการโดยละเอียด (หากผู้กู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ให้แนบแบบประเมินความพิการทางจิต โดยให้แพทย์เป็นผู้ประเมินด้วย
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืม
  4. หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ (แนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งของข้าราชการที่รับรองมาด้วย)
โดยเจ้าของเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับหรือ หากไม่สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อรับรองสำเนาถูกต้องได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือและให้มีบุคคล 2 คนเป็นพยานรับรองลายนิ้วมือนั้น
 
หมายเหตุ : หากขาดเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง จะไม่สามารถพิจารณาได้ และควรรวบรวมเอกสารให้ครบก่อนส่งให้กองทุนฯ พิจารณา
 
สถานที่ส่งเอกสาร
จ่าหน้าซองจดหมายส่งถึง    ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา       
                                     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6
                                     ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400
                                     วงเล็บมุมซอง (ผู้กู้ยืมพิการ) 
.