ดอกเบี้ย/ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้

ดอกเบี้ย/ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้

1.
ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
 
     การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ของเงินต้นที่เหลือหลังจากชำระงวดแรกแล้วโดยสามารถคำนวณดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ได้ดังนี้
 
 
 
ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด = เงินต้นคงค้างทั้งหมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด x ระยะเวลา
 
 
   
     
   
  
 
 
2. ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ 
      หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัด   ชำระหนี้ตามที่กองทุนกำหนด ดังนี้
  (1) กรณีผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน หากค้างชำระตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 เดือน ชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างชำระ หากค้างชำระเกิน 12 เดือน ชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างชำระทั้งหมด
  (2) กรณีผ่อนชำระหนี้เป็นรายปี หากค้างชำระไม่เกิน 1 งวดชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างชำระ กรณีผ่อนชำระหนี้เป็นรายปี หากค้างชำระตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไปชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างชำระทั้งหมด โดยสามารถคำนวณค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ ได้ดังนี้
 
 

ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการ = เงินต้นงวดที่ค้างชำระ x อัตราค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการ x  
    ระยะเวลาที่ค้างชำระของงวดนั้น
 
 
   
     
       
 
 
 
 
 
 
.