เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

 
เอกสารประกอบการประชุม "สัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560
 
นโยบายการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 256
โดย นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
โดย นายปรีชา บูชางกูร รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
ระบบการให้กู้ยืมสำหรับปีการศึกษา 2560
โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ 
  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุน 
โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ 
คุณธรรมสำหรับสถานศึกษา
โดย พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประจำปี 2560 วันที่ 29-31 มีนาคม 2560
ความสำคัญของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม กยศ.
โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ  
เงินทองต้องวางแผน โดย นายกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 
กิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม กยศ.
โดย นายณัฐคม จิตติรัตน์   
แนวคิดในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน
โดย รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุข   
ฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560  
 
.