การยื่นเรื่อง กรอ.

การยื่นเรื่อง กรอ.

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559   
     
          ให้สถานศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2559 เป็นปีการศึกษาแรก ให้ดำเนินการ ดังนี้
          (1)  Download บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย หน้าที่ วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) กับ (สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ) ตาม“โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2558” (MOU) จาก Website กองทุนฯ จำนวน 2 ชุด
          (2)  การลงนามใน MOU
                   - ให้ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษา) เช่น อธิการบดี ผู้อำนวยการ ครูใหญ่ ผู้จัดการ หรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณีลงนามใน MOU ในช่อง “ผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษา”
                   - ให้พยานฝ่ายสถานศึกษา 1 คน ลงนามในช่อง “พยาน”
          (3)  ให้สถานศึกษาจัดทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ โดย Download หนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ จาก Website กองทุนฯ จำนวน 1 ฉบับ เพื่อนำส่ง MOU ซึ่งได้ลงนามแล้วตาม (2) จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอเข้าร่วมโครงการ โดยให้สถานศึกษาระบุเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ครบถ้วนในหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

สถานศึกษาของรัฐ
1.  สำเนาบัตรข้าราชการของผู้มีอำนาจของผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษา
2.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง อธิการบดี ผู้อำนวยการ หรือครูใหญ่แล้วแต่กรณี
3.  เอกสารจัดตั้งสถานศึกษา
4.  สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน
5.  สำเนาบัญชีประเภทออมทรัพย์ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเภทไทย) ชื่อบัญชี “กรอ.ปีการศึกษา 2559 (ระบุชื่อสถานศึกษา)” 
ให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วย
 
สถานศึกษาของเอกชน
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษา
2.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง อธิการบดี ผู้อำนวยการ ครูใหญ่ ผู้จัดการ หรือผู้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
3.  เอกสารจัดตั้งสถานศึกษา
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน
5.  สำเนาบัญชีประเภทออมทรัพย์ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ชื่อบัญชี “กรอ.ปีการศึกษา 2559 (ระบุชื่อสถานศึกษา)”
ให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วย
 
.