กิจกรรมกองทุน

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำป…

​นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหารแ…

กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ พ.ร.บ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาการหักเงินเดือน…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ค…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาส…

143 ปี กระทรวงการคลัง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 1…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงก…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำรับสถานศึกษาที่ขอเ…

สัมมนาพิเศษ“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ส…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสัมมนาพิเศษ“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายเรื่อง “การชำระหนี้คืนกองทุน” ในงานปั…

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีส…

.