ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560

 
การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2560 (Update วันที่ 27 กรกฎาคม 2560) ...คลิก    

การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

ประกาศขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปี 2560 (ฉบับที่ 2) ...คลิก  

แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2560...คลิก

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด...คลิก

ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ...คลิก 

ประกาศกฎหมายและระเบียบฯ เกี่ยวกับกองทุน กยศ. ...คลิก

ประกาศกฎหมายและระเบียบฯ เกี่ยวกับกองทุน กรอ. ...คลิก  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ...คลิก

การเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2560...คลิก

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) (Update วันที่ 24 กรกฎาคม 2560) ...คลิก     

กองทุนได้ปรับปรุงข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาตรวจสอบประเภทวิชาและสาขาวิชา หากสถานศึกษาใดมีปัญหาโปรดแจ้ง
กองทุนโดยด่วน...คลิก 

รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา) สำหรับ ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี (ผู้กู้ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา/ผู้กู้ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา)...คลิก

กำหนดการจัดสรรวงเงินผู้กู้รายเก่าเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

สถานศึกษาที่ถูกระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียนฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ...คลิก

ทำอย่างไรให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพเร็ว และสถานศึกษาดำเนินการอย่างถูกต้อง...คลิก

  
.