ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

          สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ. 2541 โดยมีภารกิจหลักในการให้กู้ยืมและบริหารเงินที่ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา
          สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่ www.cgd.go.th  และ www.studentloan.or.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2127 7000 ต่อ 4933 หรือ 4935 ในวันและเวลาราชการ

          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
.