ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan

เรียน ผู้กู้ยืมและสถานศึกษา

          ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ดำเนินการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2560 ดังนี้
 
กองทุน กยศ.
 
ระดับการศึกษา ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา
และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา
ผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับ
การศึกษาหรือเปลี่ยน
สถานศึกษา
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ปวช.
3. ปวท./ปวส.
4. อนุปริญญา/
ปริญญาตรี
(แบบทั่วไป)
- ผู้กู้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน/
แบบคำยืนยันการขอกู้ยืม(ยกเว้นผู้กู้
ในสถานศึกษาที่ไม่มีผลประเมิน
รายชื่อ คลิก)

 
5 วัน
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
- บันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม
- ตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม/ตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม

 

25 วัน
11 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560
 
         
กองทุน กรอ.
 
ระดับการศึกษา ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
 1.ปวท./ปวส.
2.อนุปริญญา/ปริญญาตรี
(แบบทั่วไป)
- ผู้กู้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน/แบบคำยืนยันการขอกู้ยืม(ยกเว้นผู้กู้ใน
สถานศึกษาที่ไม่มีผลประเมิน
รายชื่อ คลิก)
 
5 วัน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กันยายน 2560
 - สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม
- สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม

 
 
30 วัน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยา
ยน 2560
 
        ในการนี้ กองทุนขอให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาดำเนินการให้ทันตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก
คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นชอบให้ผู้จัดการกองทุนฯ สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการเปิดระบบ
e-Studentloan ปีการศึกษา 2560 เป็นการทั่วไปหรือเป็นรายสถานศึกษาให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้อีก
ไม่เกิน 30 วัน
 
 
ฝ่ายกู้ยืม
25 สิงหาคม 2560
 
 
.