ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน กยศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
กองทุนขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ประสงค์รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนจะนำผลคะแนนของการจัดทำแบบยืนยัน
และรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในการนี้ กองทุนขอให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องเลขที่บัญชีของสถานศึกษา หากพบว่าเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องโปรดทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
บมจ.ธนาคารกรุงไทยที่ถูกต้องแจ้งมายังกองทุน ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรับรอง
สำเนาถูกต้องและประทับตราสถานศึกษาในสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากด้วย
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา โดยกองทุนจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสำคัญ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2561 เท่านั้น
 
แบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
รายชื่อสถานศึกษาที่ไม่มีเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
กองทุนของสถานศึกษา
   
 
ฝ่ายกู้ยืม
โทร 0 2016 4815
โทรสาร 0 2016 4950
E–mail : [email protected]
.