ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561

1. การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2561 (Update วันที่ 21 พฤษภาคม 2561) 

เรียน ผู้กู้ยืม/ผู้บริหารสถานศึกษา 

          ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กองทุนจะเปิดระบบ e-Studentloan ให้ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
 
1.   สถานศึกษาที่จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุนถูกต้องครบถ้วนแล้ว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
   1.1  สถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด (คลิกรายชื่อสถานศึกษา)   สามารถให้กู้ยืมได้กับผู้กู้ยืมทุกกลุ่ม
  1.2   สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากต้นสังกัด  (คลิกรายชื่อสถานศึกษา)  จะสามารถให้กู้ยืมได้เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีเท่านั้น
2.   สถานศึกษาที่จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุนแล้ว และกองทุนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารต่างๆ เมื่อกองทุนตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว
กองทุนจะเปิดระบบ e-Studentloan ให้กับผู้กู้ยืมของสถานศึกษาดังกล่าวในลำดับต่อไป (คลิกรายชื่อสถานศึกษา)   
3.   สถานศึกษาที่ยังไม่จัดส่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารประกอบให้กองทุน ขอให้สถานศึกษาเร่งดำเนินการจัดส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้กองทุน เพื่อจะได้เปิดระบบ e-Studentloan ให้ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ในปีการศึกษา 2561 (คลิกรายชื่อสถานศึกษา)   
4. สถานศึกษาที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม  (คลิกรายชื่อสถานศึกษา)   

***หมายเหตุ กองทุนจะปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาทุกสิ้นสัปดาห์

สำหรับผู้ขอกู้ยืมของสถานศึกษาที่จัดส่งบันทึกข้อตกลงให้กองทุนถูกต้องครบถ้วนแล้ว
กองทุนจะเปิดระบบ e-Studentloan ให้ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan สำหรับปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ดังนี้
*รอตรวจข้อมูลสาขาวิชา
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                         ฝ่ายกู้ยืม 
18 พฤษภาคม 2561
 

2. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561
 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก 
 •  คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก 
 •  บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560... คลิก  

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2560... คลิก
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... คลิก 
 •  บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... คลิก 

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา... คลิก
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560... คลิก 

- ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561... คลิก  
- แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101)

เรียน ผู้กู้ยืม /ผู้บริหารสถานศึกษา
     ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ปรับปรุงแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) เพื่อให้เหมาะสมกับการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2561 ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินแบบใหม่สำหรับยื่นแบบคำขอกู้ยืมกับสถานศึกษา คลิก  
     กรณีที่ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบขอกู้ยืม (กยศ.101) แบบเดิมมาแล้วกองทุนอนุโลมให้ใช้ได้ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาใช้แบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนดโดยไม่ให้นำไปดัดแปลงใดๆ
 
3.. ร่างคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   .....คลิก  
เรียน  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา          
              ด้วยกองทุนได้จัดทำคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนกฎระเบียบของกองทุนที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม และแบบลงทะเบียนเรียน /แบบยืนยันจำนวนเงินฯ สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2561  กองทุนจึงขอนำร่างคู่มือฯ ให้สถานศึกษาใช้ปฏิบัติงานไปพลางก่อน หากแล้วเสร็จประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
                                                                                                            ฝ่ายกู้ยืม
30 เมษายน 2561
 

4.เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

 - การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ปีการศึกษา 2561...คลิก
-  การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...คลิก
-  ชี้แจงเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลง...คลิก
แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2561...คลิก  
.