ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาหัวข้อ “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.นครสวรรค์

      กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประชุมสัมมนาหัวข้อ “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ให้แก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างในจังหวัดนครสวรรค์กว่า 100 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายประพนธ์ อุดมทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา บูชางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตรองผู้จัดการกองทุนฯ)
.