ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุน ในระหว่างวันที่ 9 – 10, 15 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยประกอบด้วย
          1)  ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ)          วันพุธที่         9    พฤษภาคม 2561
          2)  ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน)    วันพฤหัสบดีที่ 10   พฤษภาคม 2561
          3)  ระดับอุดมศึกษา                 วันอังคารที่     15   พฤษภาคม 2561
 
          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานกองทุนประจำสถานศึกษาของท่าน จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ขอให้เบิกจากต้นสังกัดหรือเงินอุดหนุนการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษา และขอให้ท่านกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยการลงทะเบียนออนไลน์ คลิกลงทะเบียนที่นี่
 
** หมายเหตุ : ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความประสงค์รับประทานอาหารประเภท อิสลาม/มังสวิรัติ/เจ
โปรดแจ้งผู้ประสานงาน โทร. 0 2016 4888 ต่อ 352 - 354, 357 - 359
 
คลิกดาวน์โหลด
►  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา   
►  กำหนดการประชุมสัมมนา
►  แบบฟอร์มการจองห้องพัก
     (เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด กรุณาติดต่อ โทร. 02-575-5599 ต่อ แผนกสำรองห้องพัก 1112 - 1114)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
โทร. 0 2016 4888 ต่อ 352 - 354, 357 - 359
 
 
 
.