ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการจูงใจให้ชำระหนี้กองทุน กยศ. และ กรอ.

     1.  สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวนภายใน 30 เมษายน 2560 จะได้รับเงินตอบแทนร้อยละ 3 ของเงินต้นคงเหลือ เป็นรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้กู้ยืมที่ดี ชำระหนี้ตรงเวลา และมีความพร้อมในการชำระหนี้ปิดบัญชี
               ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่ได้ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินพร้อมหลักฐานยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชีให้แก่กองทุนฯ ประกอบด้วย สำเนาใบ pay in สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับเงินคืนโอนเข้าบัญชี โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์  ส่งมาที่สำนักงาน กยศ. เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน

     2.  สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวนภายใน 30 เมษายน 2560 จะลดเบี้ยปรับ 100% 
           - หรือมาชำระหนี้ค้างให้เป็นปกติแล้วมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน โดยไม่มีการค้างชำระงวดใดงวดหนึ่ง จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50% ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –   30 เมษายน 2560
          ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ในมาตรการ
          1)  ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ 
          2)  ผู้กู้ยืมที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
          เงื่อนไข
          1.  ต้องชำระหนี้ปิดบัญชีทั้งจำนวน
          2.  ยื่นความจำนงได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
          3.  รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวันที่ต้องการชำระหนี้ และรับทราบยอดชำระหนี้ปิดบัญชีดังกล่าว
          4.  รับสิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2560
        
          กองทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมทั้ง 2 กลุ่ม ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง  พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2016 4888
 


 
.