ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ.เปิดบริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และธนาคาร

วันนี้สะดวกมากขึ้น สำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สามารถพิมพ์รหัสการรับชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้า Website กองทุนฯ เมนูตรวจสอบยอดหนี้ และนำไปชำระเงินผ่านช่องทางได้ ดังนี้
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ไปรษณีย์ไทย
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode)
ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง ที่ผู้กู้ยืมทำสัญญา
 
•  กรณีทำสัญญากับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย •  กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


 
หมายเหตู  
•  
การพิมพ์รหัสการชำระเงิน(Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้ 
•   
จำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจำนวน 10 บาท ก่อน แล้วจึงนำยอดเงินที่เหลือไปลดยอดหนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมให้หน่วยรับชำระตามอัตราที่หน่วยรับชำระนั้นเรียกเก็บเพิ่มด้วย 
ท่านสามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 
 
.