ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

กยศ.มอบของขวัญปีใหม่
ขยายเวลาโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติถึง 30 เมษายน 2560
 
 
          ปัจจุบัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้วกว่า 4.5 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 4.7 แสนล้านบาท โดยผู้กู้ยืมมีหน้าที่ในการชำระเงินคืนเพื่อ  ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง ทั้งนี้ เงินที่นำมาให้กู้ยืมทั้งหมดมาจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งคือเงินภาษีอากรของคนไทยทั้งประเทศและเป็นเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนกองทุน ในการนี้ กองทุนจึงได้มีมาตรการกระตุ้นการชำระหนี้โดยร่วมมือกับองค์กรนายจ้างเพื่อสร้างความรับผิดชอบให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้คืนกองทุน เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมมีวินัยทางการเงินและมีความรับผิดชอบในการชำระเงินคืน เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินหมุนเวียนกลับกองทุน และส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืมรุ่นหลัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับมาตรการจูงใจโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ผู้กู้ยืมที่เป็นบุคลากรในสังกัดองค์กรนายจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
          1. กลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระ ในกรณีที่ยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนส่งคืนกองทุน จะได้รับเงินตอบแทน 1% ของเงินต้นคงเหลือ และในกรณีที่ชำระปิดบัญชี จะได้รับเงินตอบแทน 3% ของเงินต้นคงเหลือ แต่ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญาครบถ้วน
          2. กลุ่มผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีหรือกรณีชำระหนี้ให้เป็นปกติแล้วยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% และกรณีผู้กู้ยืมขอปรับโครงสร้างหนี้ใหม่แล้วยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50% แต่ทั้งนี้ ในทุกกรณีจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อเมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญาครบถ้วน

สำหรับมาตรการจูงใจผู้กู้ยืมที่ไม่ได้สังกัดองค์กรนายจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระ ผู้กู้ยืมจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตกลงชำระหนี้ปิดบัญชีกับกองทุน ดังนี้
          1. กลุ่มผู้ที่ไม่ค้างชำระ จะได้รับเงินตอบแทน 3% ของเงินต้นคงเหลือ โดยหลังจากชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินสิทธิประโยชน์พร้อมหลักฐานยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชีให้กองทุน ประกอบด้วย สำเนาใบ pay in สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสำหรับรับเงินสิทธิประโยชน์คืนโอนเข้าบัญชี โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่สำนักงาน กยศ. เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
          2. กลุ่มผู้ที่ค้างชำระหนี้ จะได้ลดเบี้ยปรับ 100% โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ทางเว็บไซต์ กยศ. (คลิกลงทะเบียน) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนัดหมายวันที่ต้องการชำระหนี้และรับทราบยอดชำระปิดบัญชี

          กองทุนจึงขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรนายจ้างและผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กองทุนขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 องค์กรนายจ้างที่สนใจสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ โทร. 0 2016 4888 ต่อ 350, 352, 353, 357 หรือทางอีเมล [email protected] [email protected][email protected] โทร. 0 2016 4888

ทั้งนี้ มีหน่วยงานองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนแล้ว จำนวน 286 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560) ดังนี้
•  หน่วยงานรัฐ จำนวน 118 แห่ง คลิกดูรายชื่อ  
•  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 40 แห่ง คลิกดูรายชื่อ
•  หน่วยงานรัฐอื่นๆ จำนวน 6 แห่ง คลิกดูรายชื่อ
•  หน่วยงานสถานศึกษา จำนวน 41 แห่ง คลิกดูรายชื่อ
•  หน่วยงานเอกชน จำนวน 81 แห่ง คลิกดูรายชื่อ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
.