ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมตรวจรายการชำระหนี้

          ขอให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมตรวจรายการชำระหนี้ ตามตารางที่แนบ (คลิกตรวจสอบรายชื่อ) หากมีการชำระเงินดังกล่าวขอให้จัดส่งรายละเอียดการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม เพื่อกองทุนฯ จะได้ลดยอดหนี้ต่อไป โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบการคืนเงินให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
          1. หนังสือนำส่งคืนเงิน (โปรดระบุเบอร์โทรติดต่อกลับ)
          2. รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืม
          3. สำเนาใบ Pay In ที่ชำระผ่านธนาคาร
          หากไม่แจ้งผลภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้กู้ยืมยินยอมให้นำเงินดังกล่าวเป็นรายได้กองทุนฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวปิยะเนตร  เค้าไพบูลย์  โทร 02 016 4888 ต่อ 213
.