ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตารางแนบ ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบให้กองทุนฯ

          ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตามตารางที่แนบ (คลิกตรวจสอบรายชื่อ) ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ติดต่อ นางประพิมพ์พร โพธิ์เจริญ โทร 02-016-4888 ต่อ 211, นางศิรินทิพย์ เรืองสา ต่อ 222 และผู้กู้ยืม กองทุน กรอ. ติดต่อนางสาวปิยะเนตร  เค้าไพบูลย์  โทร 02-016-4888 ต่อ 213 หรือทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
          1. หนังสือนำส่งคืนเงิน
          2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม (โปรดระบุเบอร์โทรติดต่อกลับ)
          3. สำเนาใบ Pay In ที่ชำระผ่านธนาคาร
          หากไม่แจ้งผลภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้กู้ยืมยินยอมให้นำเงินดังกล่าวเป็นรายได้กองทุนฯ
.