กิจกรรม & CSR

ดูทั้งหมด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการหัก…

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

 

Poll

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับชำระหนี้่ผ่าน QR Code มากน้อยเพียงใด

ดูผลโหวต

สื่อประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

 
.