ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คลิกดูรายละเอียด  
ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนฯ โดยตรง โดยเปิดเผยตัว ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ email : muntana@studentloan.or.th คลิกดูรายละเอียด
.