ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)


​เดือนตุลาคม 2559
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันกองทุน กยศ. โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intelligence (BI) คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intelligence (BI) คลิกดูรายละเอียด  
​เดือนพฤศจิกายน 2559
 • ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intelligence (BI) คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนตุลาคม 2559 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สวัสดิการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน และรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กร โดยวิธีคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศเชิญชวนการจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2550 โดยการจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542
  • กองทุนฯ มีความประสงค์จะจ้างการสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2550 โดยการจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 โดยผู้สนใจสามารถยื่นซองเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ คลิกดูรายละเอียด   
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างติดตามหนี้ประจำปีงบประมาณ 2559 (กยศ.) คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 3,600 รีม คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2550 คลิกดูรายละเอียด

​เดือนธันวาคม 2559
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผลิตเสื้อสำหรับกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 4  คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุน โดยวิธีคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  การจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. คลิกดูรายละเอียด    
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดเก็บเอกสารกองทุนฯ ระยะเวลา 8 เดือน คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเก็บเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด

​เดือนมกราคม 2560
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างผลิตกระเป๋าผ้าดิบ 12,000 ชิ้น คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออุปกรณ์ Access point จำนวน 5 รายการ ในเว็บไซต์กองทุนฯ (www.studenloan.or.th)  คลิกดูรายละเอียด 

​เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การจัดจ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 โดยจัดหาตามข้อ 3 ของข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดเก็บเอกสารดำเนินคดีของผู้รับทุน กรอ. ประจำปี 2559  คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้พนักงาน ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 50 ชุด  คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนมกราคม 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างติดตามหนี้ผู้รับทุน กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน"ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน กรอ. ประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 27,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน กยศ. ประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 400,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีปี 2550 คลิกดูรายละเอียด   
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อตู้นิรภัยพเพื่อจัดเก็บสำรองข้อมูล คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เรื่อง "จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป (ERP) ด้านระบบบริหารบุคคล (HR)" คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา "Notebook" จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด  
 • ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบ Audit Command Language(ACL) จำนวน 2 สิทธิ ระยะเวลา 1 ปี  คลิกดูรายละเอียด

​เดือนมีนาคม 2560
 • ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 42 ชุด ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวนไม่เกิน 60,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่า Notebook จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่า Printer จำนวน 6 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศผลการประกวดราคา "เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 39 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด 
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าบริการสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัต้องติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ การเคลื่อนย้ายโทรศัพท์ การต่อ internet คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม Anti Virus จำนวน 200  Licenses ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และตู้เหล็กเก็บเอกสาร คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และตู้เหล็กเก็บเอกสาร คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2558 เป็นปีสุดท้าย) คลิกดูรายละเอียด
 • ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2558 เป็นปีสุดท้าย) ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด 
.