ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)

เดือนตุลาคม 2558
 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบันทึกภาพการจัดอบรมหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนฯ" สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษารุ่นที่ 1 ระยะที่ 3 คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ "การจัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM"  เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกงทุนฯ โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 9 -14 ตุลาคม 2558 
   -  ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  คลิกดูรายละเอียด
   -  ประกาศร่างขอบเขตของาน(TOR) คลิกดูรายละเอียด
   -  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ งวดเดือนกันยายน 2558 จำนวน 57,145 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างจัดเก็บเอกสารและค้นหาเอสารหลักฐานการขอรับทุน กรอ. ปีการศึกษา 2549 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตสื่อ VDO Presentation สร้างจิตสำนึกต่อเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคา "การจัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 33 เดือน คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 33 เดือน" คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนตุลาคม 2558 จำนวน 55,741 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อโปรแกรม Visio Standard จำนวน 12 License คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับพนักงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างบริษัท/สำนักงานทนายความดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินกลุ่มวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ คลิกดูรายละเอียด

เดือนธันวาคม 2558
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง แก้ไขสัญญาจ้างตกแต่งภายในสำนักงานกองทุนฯ ตามสัญญาเลขที่ 061/2558 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศเรื่องเช่าถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนพฤศจิกายน 2558 จำนวน 55,136 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด
ยกเลิกการประกวดราคา "การจัดจ้างบริการ Contact Center และบริการระบบ CRM" ด้วยวิธีการทางลิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อกระดาษ A4 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3,000 รีม คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อ Battery สำหรับอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าศูนย์คอมพิวเตอร์ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างผลิตเสื้อ สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การรับบริจาคโลหิต โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างผลิตกระเป๋าเป้สะพายผ้าร่มหูรูด สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) การรับบริจาคโลหิต โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างประชาสัมพันธ์การกู้ยืมในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างผลิตและเผยแพร่สาร กยศ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สาร กยศ. ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด

เดือนมกราคม 2559
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้ดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนมกราคม 2559  จำนวนไม่เกิน 57,000 ฉบับ คลิกดูรายละเอียด   
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างที่ปรึกษาของกองทุนฯ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาในการบริหารสัญญาจ้างผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและให้คำแนะนำ ปรึกษาในการจัดการฐานข้อมูลลูหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (Cleansing data) โดยวิธีตกลง คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันกองทุน กยศ. งวดเดือน ธันวาคม 2558 คลิกดูรายละเอียด 
 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศเชิญชวนการจัดจ้างติดตามหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างติดตามหนี้ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด   
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 28 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างแสกนเอกสารหลักฐานการขอรับทุน กรอ. คลิกดูรายละเอียด 
•  ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม จำนวน 28 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน(ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯ โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2559) คลิกดูรายละเอียด 
 
เดือนมีนาคม  2559 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน กยศ. ประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 1,124,000 ฉบับ โดยวิธีพิเศษ  คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานกองทุนฯ ประจำปี 2559 จำนวน 175 ราย  คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ลิ้นชัก สำหรับพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 9 ชุด และโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 ชุด คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเก็บเอกสารดำเนินคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีพิเศษ คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Anti Virus จำนวน 200 License โดยวิธีสืบราคา คลิกดูรายละเอียด  
ประกาศสอบราคาการจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2557 เป็นปีสุดท้าย) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้ในช่วงปลอดหนี้ (ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2557 เป็นปีสุดท้าย) คลิกดูรายละเอียด   
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "การจัดจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน กยศ. งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2559" คลิกดูรายละเอียด 
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) "การจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำปี 2559 จำนวน 2,800 ชิ้น" คลิกดูรายละเอียด   
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เรื่อง ประกวดราคา "จัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม"
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด   
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างสแกนเอกสารหลักฐานการขอรับทุน กรอ. คลิกดูรายละเอียด 
 

 
.